Strategi i korthet

Vision

Varje barn har rätt till sin barndom, till trygghet, glädje, lekfullhet och nyfikenhet på livet. Alla har rätt att få växa upp och utvecklas både socialt och intellektuellt.

Mission

Syftet med stiftelsen World Childhood Foundation är att värna om barns rätt till en trygg och kärleksfull barndom och särskilt arbeta för bättre levnadsvillkor för barn i risksituationer. World Childhood Foundation vill ge dem möjlighet att utvecklas till starka, trygga och ansvarsfulla människor.

Strategi

Stiftelsen World Childhood Foundation identifierar, utvärderar och stödjer lokala projekt, som ligger i linje med stiftelsens mission. Den arbetar också för att öka människors medvetande om barnets rättigheter.

Värdegrund

Utgångspunkten för allt arbete inom World Childhood Foundation är FN:s konvention om barnets rättigheter, Global Compacts Barnrättsprinciper samt de etiska koder fastställda av World Childhood Foundation.

Målgrupp

World Childhood Foundation arbetar främst med förebyggande arbete för att säkerställa att barn inte blir sexuellt utnyttjade och exploaterade och istället får en trygg och kärleksfull barndom. För detta arbete har stiftelsen identifierat fyra målgrupper där barn i större utsträckning riskerar att utnyttjas eller exploateras.
Familjer i riskzonen
Barn utsatta för våld och övergrepp
Barn i samhällets vård
Gatubarn

Finansiering

World Childhood Foundations svenska verksamhet finansieras till största delen av företag och privata stiftelser. Stiftelsen arbetar med fleråriga partneravtal med företag och genomför tillsammans med dem olika marknadsförings- och insamlingsaktiviteter. När World Childhood Foundation grundades 1999 av Drottning Silvia bidrog 14 familjestiftelser, privatpersoner och företag, så kallade co-founders, med ett grundkapital. Avkastningen från det kapitalet täcker till största delen stiftelsens administrativa kostnader i Sverige vilket gör att merparten av donationer från företag och privatpersoner går direkt till den projektrelaterade verksamheten. Samtliga samarbetspartners förbinder sig att följa World Childhood Foundations etiska koder.

Företagssamarbeten

World Childhood Foundation ser våra företagssamarbeten som en stor tillgång i stiftelsens arbete. Genom företagsnätverket kan vi bidra till kapacitetsuppbyggnad och kunskapsöverföring till de enskilda organisationerna och därmed säkerställa den långsiktiga hållbarheten.