Så arbetar vi

Vi stödjer runt 100 projekt som drivs av lokala organisationer i 16 länder.

Vi stödjer projekten finansiellt men också genom strategiskt stöd, kapacitetsutveckling och nätverksmöjligheter. Vi menar att samarbete, kunskapsöverföring och kapacitetsuppbyggnad ger förutsättningar för ett kostnadseffektivt och kvalitativt sätt att arbeta med barn. Childhoods projekthandläggare arbetar nära organisationerna för att ge stöd och hjälp i utvecklingen, både från kontoren och genom personliga besök ute på fältet.

Nya metoder

Childhood är en liten, flexibel organisation som gärna ger stöd till nya, oprövade metoder. Vi strävar också efter att bidra till att utveckla och sprida framgångsrika modeller. Vi prioriterar projekt som har stor potential men som har svårt att bli finansierade. Genom Childhood kan organisationen få stöd i uppstartsfasen tills projektet kan fortsätta av egen kraft.

Den bästa hjälpen kommer tidigt

Det är lättare att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna. Vi är övertygade om att förebyggande hjälp ger störst effekt på sikt, även om den inte alltid syns mest. 

Barn som bor och arbetar på gatan, barn som av olika skäl inte kan bo med sina föräldrar och barn som växer upp i familjer med ekonomiska och psykosociala problem som missbruk och arbetslöshet löper större risk att utsättas för våld och övergrepp, både av närstående och av andra. Vårt mål är att inga barn ska behöva utsättas för någon typ av övergrepp och därför stödjer vi projekt som fokuserar på just de här barnen.

Barnkonventionen är vår riktlinje

Childhoods arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och är religiöst och politiskt oberoende. Läs mer om barnkonventionen på UNICEF:s hemsida.

Barn ska få vara barn

I alla våra projekt lägger vi stor vikt vid att barn ska få vara barn. Det innebär att lek och glädje är viktiga beståndsdelar i alla projekt vi stödjer. Leken är viktig för barns utveckling och lärande och den är också en central del i läkandet för barn som exempelvis blivit utsatta för övergrepp.