Gatubarn

Gatubarn är en av de grupper som löper störst risk att utsättas för våld, övergrepp och exploatering. Vårt mål är att inga barn ska behöva leva, bo och arbeta på gatan.

Vad innebär gatubarn?

När Childhood talar om gatubarn syftar vi på en blandad grupp barn för vilka gatan spelar en central roll:
  • barn som bor på gatan utan föräldrar,
  • barn som arbetar på gatan under dagen men sover hemma om natten,
  • barn som bor på gatan tillsammans med familjen,
  • barn som flyttar mellan hemmet, gatan och institutioner,
  • barn som bor på gatan periodvis,
  • barn som befinner sig på resande fot (mellan olika städer och länder). 

Vad gör Childhood?

Childhood stödjer projekt som arbetar med alla grupperna som vi nämner ovan. Stödet går dels till uppsökande arbete där man tar kontakt med gatubarnen och försöker motivera dem att vilja ta emot hjälp. En första åtgärd är ofta att erbjuda medicinsk hjälp och socialt stöd direkt på gatan eller på ett drop-in center. Behandling av missbruk är ofta nödvändigt. Gatubarn har ofta missat mycket av skolan och behöver få hjälp att ta igen förlorad skolgång. Att hitta ett hem till barn som levt på gatan kan gå till på olika sätt; vissa barn har familjer de kan återvända till, andra behöver komma till en fosterfamilj eller är så gamla att ett eget boende är det bästa alternativet.

Många barn som lever på gatan har tappat förtroendet för vuxenvärlden. Därför lägger projekten vi stödjer stor vikt vid att skapa förtroende. Projekten arbetar även för att stärka den självständighet som barnen har byggt upp under tiden på gatan istället för att göra dem beroende av hjälp. Det innebär till exempel att projekten framförallt fokuserar på att långsiktigt bygga upp en tryggare tillvaro bortom livet på gatan snarare än att dela ut mat och förse barnen med tillfälliga sovplatser, något som i värsta fall riskerar att leda till att barnen att stannar ännu längre på gatan.

Vad är målet med Childhoods arbete för gatubarn?

Precis som för alla våra målgrupper lägger Childhood stor tyngdpunkt på att arbeta förebyggande. Målet är att inga barn ska behöva leva, bo och arbeta på gatan. Att stödja familjer som har det tufft är en viktig åtgärd för att förhindra att barn hamnar på gatan. Childhoods målgrupper går därför in i varandra; arbetet för familjer i riskzonen förebygger i sin tur att barn utsätts för övergrepp, blir gatubarn eller tas om hand av samhället.

För de barn som redan lever på gatan är vårt mål är att integrera barnet i samhället igen, en process som kan ta tid och ser olika ut beroende på vilken situation barnet befinner sig i.

 Så har Childhoods stöd hjälpt gatubarn

Sreymon kunde börja skolan igen

En mammas berättelse

”Han slänger sin plastpåse och grabbar tag i en stor röd plasthäst”